Biuletyn Informacji Publicznej
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Opłata Targowa

Począwszy od 3 stycznia 2022 następuje wznowienie opłaty targowej. Stawki opłaty targowej pozostają bez zmian i określone są w Uchwale Rady Miejskiej z 2015r. zamieszczonej poniżej.

 

W roku 2021 opłata targowa nie jest pobierana na podstawie ustawy z 9.12.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 2255)

 


 

 

Od 01 kwietnia 2009r. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie został ustanowiony inkasentem opłaty targowej.

Wysokość stawek opłaty targowej obowiązująca na terenie Gminy Chrzanów ustalona jest w Uchwale Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r.

Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

  1. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep:
    1. o ładowności do 1,5 tony włącznie 14,00zł
    2. o ładowności powyżej 1,5 tony 20,00zł
  2. przy sprzedaży z samochodu osobowego, straganu, stołu 10,00zł
  3. przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza 2,00zł
  4. przy sprzedaży na placu za każdy rozpoczęty 1m2 pod stoiskiem 4,00zł

Kto jest zobowiązany uiszczać opłatę targową?

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Co to są targowiska?

Dla celów opłaty targowej za targowiska uważa się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.

Co stanie się jeśli nie zapłacę opłaty targowej?

Opłata targowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zaległości podatkowej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Kto jest zwolniony od opłaty targowej?

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

Opłaty targowej nie pobiera się od osób i jednostek wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

W przypadku pytań telefon: 32 623 31 91