Biuletyn Informacji Publicznej
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie


Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-22

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-27


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.
 • Mogą pojawić się sytuacje nie spełnienia wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1.
 • Nie jest spełniona minimalna wielkość celu dla elementów klikalnych.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Natalia Jurkiewicz-Machnik, adres poczty elektronicznej mzzk@chrzanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 623 31 91 lub kierując pismo na adres Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, ul. Garncarska 4. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie:

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście od strony podwórka oraz drugie od ul. Garncarskiej. Dla klientów przeznaczone jest wejście od strony podwórka, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków posiadający pochwyty.
 2. Dziennik Podawczy znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Na piętra budynku można dostać się wyłącznie po schodach.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku obok klatki schodowej.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Budynek administracyjny Cmentarza Komunalnego i Kostnicy z Salą Pożegnań przy ulicy Księdza Jakuba Kamieńskiego w Chrzanowie:

 1. Budynek administracyjny Cmentarza Komunalnego znajduje się na terenie Cmentarza przy zbiegu ulic Elii Marchettiego i Księdza Jakuba Kamieńskiego. Budynek jest jednokondygnacyjny. Do budynku prowadzi jedno wejście, drzwi oszklone. Wejście znajduje się na poziomie chodnika.
 2. Obsługa Klienta prowadzona jest w pomieszczeniu usytuowanym po prawej stronie od drzwi wejściowych.
 3. Przestrzeń komunikacyjna w budynku jest wolna od barier poziomych.
 4. Przy bramach wjazdowych/wejściowych na teren Cmentarza od ulicy Elii Marchettiego znajdują się parkingi, na których nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ulicy księdza Jakuba Kamieńskiego, po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko budynku administracyjnego Cmentarza. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wjazdu samochodem pod budynek Kostnicy z Salą Pożegnań.
 5. Kostnica z Salą Pożegnań znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia na Cmentarz od ulicy Księdza Jakuba Kamieńskiego oraz po prawej stronie od głównego wejścia na Cmentarz od ulicy Elii Marchettiego. Jest to budynek jednokondygnacyjny. Prowadzą do niego dwa wejścia, usytuowane obok siebie. Drzwi wejściowe oszklone, dwuskrzydłowe. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 6. Przestrzeń komunikacyjna w Kostnicy i Sali Pożegnań jest wolna od barier poziomych.
 7. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku administracji Cmentarza oraz w budynku Kostnicy z Salą Pożegnań. Wejścia do toalet znajdują się na zewnątrz budynków, wejścia z poziomu chodnika.
 8. W budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego oraz Kostnicy z Salą Pożegnań brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i oznakowania poziomego.
 9. Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona obsługa na parterze budynku przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie,
 2. w siedzibie jednostki i budynku administracyjnym Cmentarza brak pętli indukcyjnej,
 3. w siedzibie jednostki i budynku administracyjnym Cmentarza brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 4. przy wejściu do siedziby jednostki, budynku administracyjnego Cmentarza i Kostnicy z Salą Pożegnań nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.