Biuletyn Informacji Publicznej
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie


Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-22

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-23


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bożena Ryńca, adres poczty elektronicznej mzzk@chrzanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 623 31 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul Garncarskiej 4 w zakresie minimalnych wymagań, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, spełnia następujące elementy:

W zakresie dostępności architektonicznej:

1) przestrzeń komunikacyjna pozioma wolna od barier poziomych;

2) przestrzeń komunikacyjna pionowa w budynku, w którym znajduje się siedziba jednostki z istniejącymi barierami: brak windy, platformy;

3) zastosowanie rozwiązań techniczno – architektonicznych:

- podjazd do budynku, podjazd posiada pochwyty

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

1) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona obsługa na parterze budynku,

2) w siedzibie jednostki brak pętli indukcyjnej,

3) brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

4) przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.