Biuletyn Informacji Publicznej
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

2018-05-25

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, tel. 32- 623 31 91 Faks: +48 623 00 58, adres e-mail: mzzk@chrzanow.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo-mzzk@chrzanow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych MZZK w Chrzanowie w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego Miasta Chrzanów. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do podmiotów, obsługujących nas w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych, realizujących umowy i zlecenia na rzecz MZZK w Chrzanowie oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez MZZK w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.